Executive Body

Dr.D.V.Honagannavar                 Hon.President

Shri. M.R.Patil                              President

Shri. Suresh Chenni                    Vice President

Miss.Maglina Cruz                      Vice President

Shri. M. B. Bhusad                      Treasurer

Smt. Shaila Sadashiv                 Joint Secretary

Dr. Vittal. R. Bhat                         Member

Shri. G. P. Hanjagimath              Member

Miss. Roshani S Adhoni             Member

Miss. Parwati Katti                      Member

Shri. K. I. Patil                               Member

Shri. C. V. Onkari                          Member

Shri. S. L. Patil                              Member

Shri. Sachin Bhat                         Secretary