Board Members

Management

President - Shri Mahantesh S. Koujalgi B.Com.

Vice President - Shri Basavaraj S. Tatawati B.A.

Chairman - Dr. Prabhakar B. Kore

Secretary - Dr. B . G. Desai M. Pharm. Ph. D.

Joint Secretary

Dr. Prakash R. Kadakol B.Sc.MBA.Ph.D.
Dr. Sunil S. Jalalpure M.Pharm.Ph.D.

Members

Shri Shankaranna I Munavalli

Dr. Virupaxi S. Sadhunavar, M.B.B.S.

Shri Y.S. Patil, M.A., KAS(Rtd)

Dr. Virupaxi S. Sadhunavar, M.B.B.S.

Shri Mahantesh M. Kavatagimath, MLC

Shri Anil V. Patted B.Com.

Shri Jayanand M. Munavalli

Shri Basavaraj R. Patil, B.A.

Dr. Vishwanath I. Patil, M.B.B.S.

Shri Amit P. Kore, B.E. M.B.A.

Shri Praveen A. Bagewadi B.Com.

Members – Nominated (from Board of Life Members):

Dr. Prakash R. Kadakol MBA.Ph.D. Principal, KLES College of Business Administration, Belagavi - 590001

Dr. Sunil S. Jalalpure M.Pharm.Ph.D. Principal, KLE College of Pharmacy, Belagavi

Shri Mahadev S. Baligar M.Sc.M.Ed. Asst. Teacher, KLES G.A. Comp. P.U.College (High School Section), Belagavi